Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

12:55 19-05-2018
Ben
Dankje Jan,

Zeer interessant artikel.
Het is met ons brein voortdurend opletten geblazen!
Als je tenminste wilt weten of iets waar is of dat we onszelf voor de gek houden!
Dat geeft mij tegenwoordig vooral een kick: groeiend inzicht!
Dit artikel geeft veel inzicht, als het gaat om het hardnekkig voortbestaan van religie en spiritualiteit.

Laten wij onze endorfine halen uit steeds groeiend inzicht, uit de ware werkelijkheid waarin we leven, uit een positieve kijk tegen het leven (we zitten niet voor niks op de site: Positief Atheisme) en daarbij houden we ons aan het gebod: “Geniet van het leven, het duurt maar even!” samen met de naasten die je lief zijn, gezin, vrienden, kennissen en deelgenoten, dichtbij en wereldwijd.

Heb het goed, Ben.
22:16 18-05-2018
Jan
Ben

ik kan je helemaal volgen en deel je gevoel van vrede dat ik op dezelfde weg vond, maar er is meer aan de hand. De beweringen van Bart Klink hebben wel degelijk een grond.

Al heel lang zocht ik een antwoord op de vraag hoe het komt dat mensen gaan geloven, m.a.w. irrationele aannames toelaten, in zoverre dat ze de ratio zelfs overboord gooien als die niet overeenstemt met hun geloof.

Toevallig vond ik in een krantenoverzicht een zeer verhelderend artikel: https://www.vn.nl/religie-overlevingsmechanisme/ waarin uitgelegd wordt hoe religieuze, spirituele ervaringen ontstaan, hoe men ze zelfs kan opwekken (in essentie door alles wat onze ratio voedt uit te schakelen, zoals met de Godshelm die de zintuigen wegfiltert of in het Boeddhisme en elke vorm van spiritualiteit die op meditatie bouwt).

Het artikel legt voorts uit dat deze menselijke capaciteit een evolutionair voordeel had, wat verklaart hoe religie en spiritualiteit de tijd kunnen overleven in weerwil van toenemende rationaliteit. Deze 'vaardigheid' zichzelf te kunnen bedotten verklaart wellicht ook waarom het voor sommigen zo verdraaid moeilijk kan zijn tot een atheïstisch inzicht te komen.

Groet
Jan
11:18 16-05-2018
Ben
Op de site www.deatheist.nl klikte ik door naar het stukje over de auteur Bart Klink. Daar richt hij zich tot de gelovige en bespreekt het gevoel, waar je verstand niet bij kan. Dit gevoel waar de gelovige door gedreven wordt. De gelovige verbindt dit aan God, Bart beweert dat dit gevoel menseigen is en ook door de atheïst ervaren kan worden.
Het gaat, denk ik, om dat diepste gevoel van vrede in jezelf.
Bij mij is dat gevoel heel sterk gebleven en mijn verstand kan daar juist wel bijkomen, mijn verstand heeft aan dat gevoel notabene bijgedragen!
Nu ik de kerk en het geloof achter mij heb gelaten, merk ik dat dat gevoel van vrede in mijzelf niet weg is, maar juist sterker is geworden!
Bij mij heeft dat gevoel te maken met: 100% eerlijk zijn naar jezelf en me te verbinden met hoe ik was als kind (notabene in die kerk). Mijn innerlijk morele verzet tegen de verhalen die mij toen verteld werden ervoer ik destijds als lastig, maar later en nu als zeer waardevol, mooi en sterk!
Wat ik toen dacht was de waarheid: ‘Hier klopt iets niet!’ ‘Dit vind ik gemeen!” Dit wil ik niet!’ ‘Hier wordt ik heel verdrietig en heel boos van!’ ‘Waarom? Waarom? Waarom?’

- Het scheppingsverhaal met die ene boom
- Het verhaal van de zondvloed
- Abraham die zijn zoon moet offeren
(dat die jongen geen verzet bood ???? … ik snapte er niets van)
- De inname van Jericho (ik dacht aan dat jongetje aan de binnenkant van de muur: ‘Kon die er wat aan doen?’)
- De hemel en de hel; het laatste oordeel – afrekening tot in eeuwigheid
- De angst en onzekerheid over het hiernamaals

Ik was toen sterk, door deze dingen ten diepste niet te accepteren! Kinderen kunnen heel sterk zijn!
Blijkbaar hebben mijn ouders mij in liefde opgevoed met een goede moraal.
Wat ik daarin beleefde stond (voor mijn gevoel) heel vaak haaks op de Bijbelse moraal!

Niets voor niets was bl.58 van ‘God is niet groot’ van Hitchens de laatste druppel.
Het betreft hier jonge kinderen die mishandeld worden, ook weer in opdracht van die ‘God van Liefde’. Een keiharde vloek na het lezen van deze bladzijde ontsloot het diepe gevoel van vrede met het kind in mijzelf, dat het bij het rechte had en heeft!!!
En zestig jaar uitleg van die Bijbelse verhalen hebben niet geholpen.
Twee punten daaruit kwamen voortdurend terug:
1. Het is maar een verhaal
2. Je leest het verkeerd
Reactie: Als het een verhaal is, dan is het een walgelijk verhaal! En als ik (en velen met mij) het verkeerd lezen, had het misschien eens wat duidelijker opgeschreven kunnen worden!

Slotopmerking: Alles wat met religie te maken heeft is gebaseerd op fantasie!

Een goede dag allen.
09:47 16-05-2018
Jan
Momenteel springen 2 conflicten op onze planeet in het oog. Er zijn de beide Korea's die een halve eeuw officieel in staat van oorlog zijn en er zijn de spanningen in het Midden-Oosten.
Klopt mijn redenering dat het eerste een conflict van ideologieën is en het tweede een religieus getint conflict is?
Ga ik in dat geval te ver als ik meen vast te stellen dat een religieus conflict lastiger op te lossen is dan een ideologisch? Beide Korea's staan dichter dan ooit bij een vorm van verzoening. Tussen Israel en Palestina lijkt het water steeds dieper te worden. Het lijkt erop dat religie wel heel giftig is.

Jan
20:24 13-05-2018
Harry
Dat Lianne op deze site kijkt en reageert betekend misschien dat ze zich wil verdiepen in andere opvattingen. Wellicht is er nog hoop dat ze het aangeleerde geloof van zich af kan schudden. Inhoudelijk debatteren over hoe je de verzonnen verhaaltjes uit de Bijbel moet interpreteren zal daarbij niet veel helpen.

Onderstaande sites kan je ten zeerste je aanraden om je detox proces tot een goed einde te brengen. Succes!

www.deatheist.nl
www.freethinker.nl
http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/
15:37 13-05-2018
Ben
... Het is als met de doorgezaagde dame.
eenmaal gezien hoe het werkt en je gelooft nooit meer dat de dame wordt doorgezaagd!
Ben.
09:50 13-05-2018
Gerard
Lianne,

in uw bijdrage van 9/5/2018 hoopt u dat God de atheïst alsnog zal bekeren.
U bedoelt wellicht, dat een ongelovige terug een gelovige wordt.
Onder ‘bekeren’ zie ik persoonlijk enkel de mogelijkheid als in eenrichtingsverkeer. Hiermede bedoel ik, dat een gelovige een ongelovige wordt. Dat proces is mijns inziens irreversibel.
De overstap van gelovige naar ongelovige is eigenlijk een groeiproces, vertrekkende van kritiekloze aanvaarding van onzin naar een autonoom denken over de ‘Grote Samenhang der Dingen’.

Ik vergelijk dit proces met iets uit onze kindertijd, namelijk de jaarlijkse komst van Sint-Nikolaas. Een irrationeel gebeuren, maar toch een gelukzalige dag voor een kind. Een gebeurtenis, waarin wij toen graag geloofden, niettegenstaande het feit dat het inderdaad onmogelijk en onverklaarbaar was.
Wij groeiden en werden volwassen en geloofden niet meer in dat sprookje. Nu kunnen wij nog enkel terugdenken aan die tijd, dat wij ons zo gelukkig voelden.
Eens volwassen, kan men onmogelijk terugkeren naar dat geloof van in de kindertijd. Ook onze kinderschoenen zijn voor altijd veel maatjes te klein.

Een dergelijk groeiproces ziet men bij een gelovige, die door studie en denken tot het inzicht komt dat zijn godsgeloof steunde op een vorm van onvolwassenheid, onvoldoende kennis, zelfs het negeren van wetenschap of bovendien de eventuele onwil om een vernieuwend pad in te slaan.
Een terugval naar het geloof is zeer onwaarschijnlijk en normaal ook niet te verwachten.
Wel kan ik me voorstellen dat een weifelende agnosticus uit angst, grote vertwijfeling, vereenzaming, een groot onveiligheidsgevoel, verwarring of paniek bij tegenslag ertoe kan gebracht worden terug gelovig te worden.
Echter, een doorgewinterde atheïst laat zich mijns inziens niet meer strikken.

Gerard
00:06 13-05-2018
Edward
Inhakend op de opmerking van Jan over de beschuldiging van katholieke zijde (maar, zoals Jan terecht opmerkt: “Die zijn geen uitzondering”over losbandigheid en immoraliteit wil ik graag, ook voor Lianne, mijn grootste bezwaar tegen het geloof nader verklaren:
Dit bezwaar is tweeledig: één de claim dat het geloof het monopolie op de menselijke moraal heeft en twee de hypocrisie die daaruit voortvloeit.
Voor de duidelijkheid: Ik heb het niet over gelovigen. De meesten zijn brave mensen die het goed bedoelen, maar zij worden bedrogen. Dag na dag, uur na uur. Op elke regel van hun ‘heilige schrift’.
Het is het fenomeen ‘geloof’ dat immoreel maakt, dat immoreel ís.
Want wat is ‘moreel’?
Moreel gaat over de mens in relatie met zijn omgeving. Zijn medemensen, de levende natuur, het milieu, de wereld in het algemeen en zijn verantwoordelijkheid daarvoor. Het gaat over empathie, medemenselijkheid, betrokkenheid, hulpvaardigheid, betrouwbaarheid… In de kern gaat moraal om het welzijn van de mens, de levende natuur, de wereld in het algemeen. Op macroschaal als we denken aan zaken als het klimaat, biodiversiteit de plasticsoep, fijnstof, afval enzovoort enzovoort, maar ook veel kleiner bij de intermenselijke relaties, vee en huisdieren waar wij als mensen verantwoordelijk voor zijn en op microschaal bij de keus die we maken als het gaat om een biologisch geproduceerd eitje of toch maar vanwege de kosten een scharreleitje, kiloknallers of diervriendelijk geproduceerd vlees…
Bij al deze zaken maakt de mens zijn eigen autonome keuzes en draagt hij zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover zijn medemensen en de wereld om hem heen. Moraal is puur menselijk en ten diepste gericht op instandhouding van de soort. Het agemeen belang, constructief, sociaal, altruïstisch.

Religie, geloof, godsdienst gaat over gehoorzaamheid. De centrale vraag is niet “Kan ik mijn keuze, mijn handelen. verantoorden tegenover medemens en wereld?” maar “Mag dit van mijn ‘alziende, alwetende, almachtige externe autoriteit? Verspeel ik zo niet mijn plekje in de hemel?” Geloof gaat over hemel en hel en straf of beloning voor de eigen eeuwige ziel… Na de dood. Geloof is ten diepste gericht op het eigen belang, destructief, asociaal, egoïstisch.

Dit uitgangspunt op zich hoeft nie persé gevaarlijk of schadelijk te zijn. Er zijn genoeg gelovige mensen die echt hun best doen een ‘goed’ mens te zijn, eerlijk, hulpvaardig en betrouwbaar. Alleen komen ze direct in een morele spagaat, zodra maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwere inzichten in botsing komen met de oude dogma’s. Denk aan de gifbeker van Socrates, de vervolging van de eerste christenen in het heidense Rome, het uitroeien van de Katharen, Gallilei op de brandstapel, ketterverbrandingen tijdens de reformatie, inquisitie, maar ook in de tegenwoordige tijd: vrouwenemancipatie, homoseksualiteit, abortus, euthanasie. de positie in het christelijke Europa van joden de hele geschiedenis door en die van moslims de laatste decennia.
Dit spagaat leidt tot hypocriete 'oplossingen' als: "God staat homoseksualiteit wel toe, als je het maar niet praktiseert". Of de motiveringen van confessionele politici als het om seculiere modernisering van de wetgeving gaat. Dit is allemaal erg vervelend en het belemmert de voortgang van allerlei democratische seculiere ontwikkelingen, maar het is nog niet echt heel schadelijk.

Het echte gevaar zit hem erin dat gelovigen gevoelig zijn voor de interpretaties die anderen hebben van hun ‘heilige’ teksten.
Als iemand in de juiste positie, theoloog, exegeet, dominee, pastoor, imam, rabbi… met het ‘heilige boek’ in de hand roept “God wil het” zijn ze tot de meest verschrikkelijk daden in staat.
De geschiedenis van de mensheid is bloedrood gekleurd van de voorbeelden hiervan.

Edward
15:27 11-05-2018
Jan
Lianne

als iemand me vertelt dat hij geen bewijzen nodig heeft maar liever 'gelooft', want dat hij/zij er mits de nodige bewijzen m.a.w. ook geen nood meer vreest aan te hebben om te geloven en daar klaarblijkelijk niet de voorkeur aan geeft, dan maakt die eigenlijk de redenering zelf rond, toch? Volgens mij is dit hetzelfde als inzien dat alles wat met religie te maken heeft, op fantasie is gebaseerd. Ik kan je met de hand op het hart verzekeren: voor mij was dit inzicht, na decennia van geloof, een bevrijding.

Al moet ik met deze woorden oppassen, want het vermanende vingertje - dat ik vooral van katholieke zijde ken, maar die zijn geen uitzondering - zal me gauw beschuldigen van losbandigheid en immoraliteit. Dat vermanende vingertje, de kwade toon van de vermaning, is trouwens m.i. vaak niet gewoon een kwaadheid tegenover de zogezegde zondaar of afvallige, maar verraadt ook een angst voor vergelding. Niemand kan ontkennen dat deze angst er in elke religie ingepeperd wordt en ze is één van de instrumenten om de religie in stand te houden.

Het vermanende vingertje is bovendien symbool voor de totale miskenning die van religies uitgaat voor de capaciteit van mensen als jij en ik, van de zovele atheïsten én van gelovigen, om uit eigen kracht en inzicht, zonder dat dit door eender wie gedicteerd wordt, blijk te geven van warme medemenselijkheid, van empathie, van bezorgdheid om de medemens en de hele planeet.

Dit wens ik je van harte toe: wordt kritisch, met een gerust hart. Durf denken. Zoals hier al geschreven is: het hele leven, de realiteit, is té mooi om ze op te offeren aan een mensonterende fantasie.

Jan
17:37 10-05-2018
Ben
Oh Lianne,
Je krijgt wat over je heen hier ... en toch geloof ik (laat ik die woorden ook nog eens gebruiken) dat er een kans bestaat dat je ooit echt gaat nadenken i.p.v. klakkeloos accepteren wat je allemaal bijgebracht wordt.

Of je het accepteert dat een God de hele mensheid verzuipt (op 8 na) inclusief babytjes, oude van dagen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, mongooltjes, noem maar op!?
En dat diezelfde God zegt dat nooit meer te doen (Regenboog) met water, maar ondertussen straks wel met vuur!
Of je het accepteert dat God vraagt om je kind te vermoorden uit liefde voor Hem!?
Of je accepteert dat God liefde van mensen opeist met angst!?
Of je accepteert dat jij schuldig bent aan een marteldood van Gods Zoon 2000 jaar geleden!?
Of je accepteert dat God een land leeg laat moorden voor zijn uitverkoren volk!?
Of je accepteert dat God beschikt over leven en dood, ziekte en gezondheid, alles wat mensen overkomt!?
Of je accepteert dat Gods soldaten van zijn volk bij de zoveelste genocide in Palestina aanzet tot verkrachting van vrouwen, op één voorwaarde dat het buitenlandse vrouwen zijn en geen israelische.
Of je accepteert .... ach ik kan dagenlang doortypen -

Lees www.debijbelzegt.nl
Of lees met je volle verstand de bijbel, als je dat nog kunt!

Volg debatten met Hitchens, Harries, Dawkins, Carrier e.d.
Lees 'God is niet groot' van Hitchens
Lees 'God als misvatting' van Dawkins
Maar dit alles zal pas helpen als je zelf durft na te denken!!!

De paus is er mee begonnen.
Die zegt nu dat de hel niet bestaat, en de hemel ook niet, over het hiernamaals is hij op dit moment heel vaag.
Duitse bisschoppen die twijfelen of ze protestanten toe mogen laten aan de eucharistie laat hij zelf nadenken!! (Het gaat hier over protestanten die met katholieken zijn getrouwd!)
Hij keurt dat dus niet af!
Hij zegt: de bisschoppen moeten hier zelf uitkomen, zelf beslissen, zelf nadenken!
Bisschop Eijk raakt helemaal in paniek nu hij zelf moet nadenken, hij legt zijn voorzitterschap van de bisschoppenconferentie per direct neer ... zit met zijn handen in zijn haar!
Als de Paus zegt dat de hel niet bestaat heeft ie een punt (1).
Als hij zegt dat de hemel niet bestaat heeft ie nog een punt (2).
Nu nog vraag 3 (of de duivel bestaat) en 4 (of er een god bestaat). Dat haalt ie nooit - het Vaticaan heeft dan allang ingegrepen en lezen we in de krant dat de Paus helaas is ... overleden. Zo ging het in de geschiedenis tenminste vaker!

Luister naar Professor Philipsen: https://www.youtube.com/watch?v=b9hZT13_-Ks

Wederom: 'Het ga je goed!'
Ben.
16:29 10-05-2018
Maartenl
Beste Lianne,

Dank je voor de reactie, dan laten we het maar voor wat het is: een verschillende interpretatie m.b.t. de intentie van de schrijver. In ieder geval heb je jezelf nu verduidelijkt, dank daarvoor. Zelf heb ik nu geen vragen voor je. Het is voor mij duidelijk dat wij andere overtuigingen hebben en ik zie (voor nu) geen noodzaak om daarover in discussie te gaan met jou. Ik denk dat we beide betere en leukere dingen te doen hebben. Maar wellicht is er later nog een gelegenheid om van gedachten te wisselen. Je schrijft respectvol, laat je niet verleiden tot ordinaire "scheldpartijen" en staat voor je overtuigingen. Dat waardeer ik, ook al zijn het niet mijn overtuigingen.

Ik zou je willen vragen om deze site te blijven volgen en nodig je uit om te reageren op zaken en opvattingen wanneer je de behoefte voelt om jouw geluid te laten horen. Kritiek, mits fatsoenlijk geuit, kan ik goed hebben.

Voor nu: nog een fijne middag

Gr Maarten
15:18 10-05-2018
Lianne
Maarten,
Ik was niet van plan hier nog wat te sturen, maar na het lezen van jouw reactie lijkt het me toch beter dat wel te doen. Ik zal je uitleggen wat ik met het citaat bedoelde, wat eigenlijk precies is waar alles wat ik hier gestuurd heb om draaide. Je hebt gelijk wat betreft je punt over de logica, als de atheïst gelijk heeft zal de gelovige er nooit achter komen dat hij geen gelijk had. Maar ik denk dat je de bedoeling van de gelovige met zijn opmerking niet helemaal te pakken hebt. Jij zegt dat hij dat spottend zei, maar dat is niet de houding die christenen tegenover andersdenkenden zouden moeten hebben, en dat is ook niet wat ons geleerd wordt in de Bijbel, die onze leidraad hoort te zijn. Ik geloof dat de opmerking van de gelovige meer een medelijdende strekking had. Want hij geeft de atheïst inderdaad wel lik op stuk, maar dat is volgens mij meer omdat de atheïst ook niet bepaald een tactvolle opmerking maakt. En het is natuurlijk nooit te zeggen hoe de auteur van het citaat het bedoeld heeft, en dus ook niet of jouw uitleg of de mijne de juiste is, maar ik stuurde het, en dat is ook de reden waarom ik deze gesprekken begonnen ben, omdat ik het zo erg zou vinden als jullie er achter zullen komen dat wij toch gelijk hadden en dan inderdaad door God naar de hel verwezen zullen worden. Dit klinkt heel hard, zo is het niet per se bedoeld, maar ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is dat ik met dat citaat geen trap na wilde geven. Mocht je verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Lianne
11:53 10-05-2018
Maartenl
Beste Lianne,

Ik had nog wel zo'n respect voor je toen ik jouw reacties (op de laatste na) las. Onze overtuigingen liggen mijlenver uit elkaar maar het respect dat je toonde naar Wim, Ben en Edward deed me besluiten om me maar eens stil te houden. Ik vond het een verademing. Maar toen las ik dat citaat van je in je laatste reactie. Is dat een waardig afscheid?

Niet alleen ontbreekt het aan alle logica (waarom zou een atheïst zeggen dat een gelovige bedroefd is na zijn sterven als hij merkt dat hij zichzelf heeft bedrogen? Immers, dat zou inhouden dat er geen hiernamaals is waarin de gelovige überhaupt iets kan voelen). Tegenstrijdigheid ten top.

Maar dat vind ik nog niet het meest treurige aan het citaat, het is die laatste zin, dat verkapte leedvermaak wanneer de gelovige reageert op de vraag van de atheïst door te suggereren dat er mogelijk hel en verdoemenis staat te wachten. 'hihi, wacht maar af tot mijn god je naar de hel stuurt waar je tot in de eeuwigheid zult branden en gillen, dan heb je niet meer zoveel praatjes meer hè makker?'

Laat ik op mijn beurt eindigen met een citaat van Christopher Hitchens, een eenvoudige maar w.m.b. cruciale stelling:

“That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”

Mvg Maarten
11:30 10-05-2018
Edward
Lianne,

Hier moet een misverstand rechtgezet worden: Indoctrinatie is geen dwang. Integendeel. Dwang wekt weerstand op. De gedwongene komt in verzet. Pogingen om het eigen geloof met geweld aan de massa op te dringen heeft altijd tot grootschalig bloedvergieten geleid.
Indoctrinatie is sturing. Een heel subtiele maar ononderbroken manier van sturing. De geïndoctrineerde merkt er niets van maar hij gaat precies in de richting die de ‘stuurder’ wil en denkt dat hij daar zelf voor kiest.
Pas als hij andere denkpatronen ontmoet en daar serieus over gaat nadenken gaat hij twijfelen (soms) en komt hij er achter dat zijn denken gestuurd is (soms).
En dan kan hij misschien zo ver komen dat hij de beperkingen en de gevaren van het geloof, vooral in moreel-ethische zin, gaat inzien. De hypocrisie ervan ook. Maar dat is een lange weg. Een bijna onwinbare worsteling. Maar toch… Nee ik ga hier nog even niet over uitweiden. Misschien later.
Ik wil je vragen: Laat bovenstaande goed tot je doordringen en heroverweeg dan nog eens mijn vragen in mijn vorige bericht.
Mijn andere vragen en opmerkingen bewaar ik ook nog even.

Alleen nog dit:
Besef je wel dat de rituelen van het geloof, gebed, kerkgang, zondagsheiliging, bijbellezing, doop, het kerkelijk huwelijk en al die andere sacramenten die het leven van een gelovige bepalen een één op één voortzetting zijn van de offeranden en andere als ‘bijgeloof’ en ‘duivelswerk’ veroordeelde rituelen van Abraham, zijn voorchristelijke tijdgenoten en al die andere als 'heidens' geminachte culturen overal ter wereld en in alle tijden.

Edward.
23:36 09-05-2018
Lianne
Wim,
Ik weet eindelijk niet goed hoe ik op je verhaal moet reageren. Niet omdat je gelijk hebt, want ik ben er zeker van overtuigd dat dat niet zo is, maar domweg omdat ik geen argumenten heb die het tegendeel bewijzen. Want anders als het te bewijzen is, hoef ik er niet meer in te geloven, omdat de feiten me dan verplichten het te aanvaarden. Nu ga je ongetwijfeld zeggen dat de feiten me nu dwingen er niet in te geloven, maar toch blijf ik dat doen. En dat alleen omdat ik vóél dat God wel degelijk bestaat, dat Hij overal de hand in heeft. Jij schrijft dat je veel ellende gezien hebt waarbij God Zich niet liet zien. Dat kan, maar God weet altijd beter wat goed voor ons is dan dat wij dat weten. En ik weet dat het ook zo vaak juist andersom is, dat God wél laat zien dat Hij er is en dat Hij helpen wil. Maar dat is en blijft iets wat je moet voelen, en dat gevoel kan ik jullie niet geven. Dat moet God doen. Maar ik denk niet dat deze gesprekken verder veel nut hebben, dus het lijkt me beter dit te beëindigen..
Ik wens jullie toch Gods zegen, al geloven jullie daar niet in, en ik hoop dat God jullie zal bekeren. Ik las nog een citaat vanmiddag, en die wil ik als laatste nog meegeven.
'Een atheïst zei tegen een gelovige: 'Wat zal het toch droevig zijn als je sterft en er dan achter komt dat je je bedrogen hebt!' De gelovige zei: 'Dat zal dan in ieder geval minder erg zijn dan wanneer jij sterft en er achter komt dat je geen gelijk hebt!''

Lianne
Berichten: 91 t/m 105 van de 2378.
Aantal pagina's: 159
Nieuwer4 5 6 [7] 8 9 10Ouder